Vår behandlingsfilosofi

 

Vi vill skapa Sveriges bästa HVB- och familjehem där målet är att ge de unga förutsättningarna att ta kommandot över sitt eget liv!

För att skapa förutsättningar att bli landets bästa HVB för ungdomar har gjort följande val:

 • Vi jobbar bara med en målgrupp, och det gör att kan vi knyta de bästa specialisterna på målgruppen till oss.Vår målgrupp är pojkar 14-18 år med svåra psykosociala problem ofta i kombination med begynnande missbruk och kriminellt beteende. Genom vår smala nischning kan vi utveckla kompetens och arbetssätt verkligen hjälper ungdomen att ta kommandot över sitt eget liv.
 • Vi väljer att att lokalisera våra verksamheter i det områden som våra pojkar oftast lever i, vi ser som vår uppgift att rusta pojkarna för att de skall kunna hantera det som de kommer att möta när de lämnar oss.

 • Vi finns kvar efter utskrivning som stöd och coach för den unge i dennes hemmiljö så länge denne behöver oss.  Vi har en vårdkedja som följer ungdomen hela vägen. Från kartläggning och utredning, öppenvård, placering på behandlingshem eller familjehem, till utsluss och eftervård. Vi finns kvar för ungdomen.

Behandlingens struktur

Behandlingen genomförs på flera parallella plan samtidigt. Vi jobbar dels med att behandla ungdomens beteenden/riskfaktorer med manualbaserade behandlingsmetoder som A-CRA, Ett nytt vägval, ART och Repulse  samtidigt som vi jobbar intensivt i det dagliga, med att stärka skyddsfaktorerna.

Riskfaktorer

De beteenden /riskfaktorer som  målgruppen ofta uppvisar är

 • Alkohol- eller droganvändning 
 • Trotsighet, ilska eller oräddhet
 • Överaktivitet, impulsivitet eller koncentrationssvårigheter
 • Svårigheter med medkänsla, skuld eller ånger
 • Negativa problemlösningar, tolkningar eller attityder
 • Nedstämdhet eller självskadande beteende
 • Normbrytande beteende
 • Problematiska kamratrelationer
 • Problematisk uppväxt och relation till föräldrar


Skyddsfaktorer

Samtidigt som vi behandlar ungdomens riskfaktorer jobbar vi i det dagliga hårt med att bygga upp och stärka skyddsfaktorerna. Den dagliga personalen är erfarna och utbildade behandlingsassistenter i att jobba med att:

 • skapa struktur i vardagen
 • att stärka  positiva umgängen 
 • skapa en aktiv fritid med aktiviteter som väcker den unges intresse
 • positiv skolanknytning och pedagogiskt jobba för att stärka skolprestationerna och intresset för skolan. 
 • skapa ett positiva förhållningssätt eller lära sig lösa problem
 • stärka den unges medvetenhet och motivation

"fokus i behandlingen är alltid att identifiera och minska riskfaktorer samtidigt som vi jobbar intensivt i det dagliga med att stärka skyddsfaktorerna"

Behandlingen i praktiken

Inskrivning

Inför varje placering av en ungdom hos oss görs en bedömning av verksamhetschef om vår verksamhet är lämplig och om vi kan erbjuda den unge det som denne behöver. Vi utgår från den information som vi får från handläggaren och förhoppningsvis ett studiebesök av den unge utifrån detta görs en riskbedömning och matchning och beslut om eventuell placering tas. Den unge får en kontaktperson på boendet och en ansvarig behandlare på Lejongruppens behandlingsteam utsedd innan han kommer till oss. I det fall det behövs görs en psykolog- och läkarutredning för bedömning och beslut om behandlingsinsatser.


Kontaktperson

Kontaktpersonen till den unge har ett stort ansvar att arbeta med den unge i skolgång, ADL träning i det dagliga livet på boendet, upprätthålla och arbeta med nätverket och den unges fritidsaktiviteter. Att få våra ungdomar till skolan är ett av våra mest prioriterade mål då en bra skolgång är grundläggande för den unges välbefinnande och framtid. Att utöva fritidsintressen av olika slag ser vi som viktigt och kontaktpersonen har som uppgift att motivera och stödja den unge i att försöka finna, prova på och upprätthålla aktivister. Vi tror på en blandning av träning, sport och estetiska aktiviteter. I det dagliga livet på boendet utgår vi från ett lågaffektivt bemötande och alla våra medarbetare har utbildning i MI.


Behandling

Behandlingen utgår från den genomförandeplan som upprättats vid nätverksmöte med den unge och dess nätverk.

All behandling utgår från ett kognitivt perspektiv. Metoderna vi använder är vedertagna inom behandling för ungdomar med psykosociala – och/eller  missbruksproblem och kriminellt beteende. Fokus är alltid att identifiera och minska riskfaktorer samtidigt som vi ökar skyddsfaktorerna.

Till verksamheten finns även en utredningspsykolog och en specialistläkare inom psykiatri knuten.

Behandlingsmetoder

 

Missbruk

A-CRA  eller Adolescent Community Reinforcement Approach är en missbruksbehandling för ungdomar som baseras på Community Reinforcement Approach (CRA), kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). I A-CRA jobbar man med att kartlägga drogbeteenden och också med att kartlägga vad ungdomen ska göra istället när drogen tas bort.

Hur går det till?
Under en tremånadersperiod träffas behandlaren och ungdomen varje vecka. Efter ett tag involveras även ungdomens vårdnadshavare.  Vi kartlägger när och i vilka situationer som drogbeteendena uppstår. Vi övar praktiskt på alternativa hanteringar av situationer, såsom att Tacka nej, att kommunicera, att lösa problem, att förebygga och hantera motgångar, att hantera ilska, jobbfärdigheter, följsamhet, medicinering och relationsfärdigheter. Mycket att behandlingen går ut på att ha konkreta övningar.

A-CRA dessutom den mest kostnadseffektiva behandlingen som är evidensbaserad. Vad skulle du säga gör behandlingen så framgångsrik?
Den inkluderar sociala förstärkare, aktiv fritid, identifiering av oönskade beteenden, noggranna kartläggningar av beteende man vill släcka ut, att man jobbar kring förstärkare med fler faktorer i delmål för ett bibehållande beteende av ett drogfritt liv. Att den har så bra evidens är en av huvudanledningarna till att Lejongruppen erbjuder A-CRA behandling till ungdomar.

Kriminalitet

Ett nytt vägval, även kallat Kriminalitet som livsstil syftar till att förebygga och minska återfall i brott hos ungdomar med kriminalitet. 

Ett nytt vägval - utarbetat för ungdomar mellan 13-21 år som löper risk att utveckla eller har utvecklat ett kriminellt beteende. Programavsnitten innehåller övningar om att överväga för- och nackdelar med brott, kommunikationen i familjen och med vänner, att sätta upp mål, att utmana kriminella tankar, hur brottsoffer påverkas, problemlösning, social färdighetsträning och kamratkontakter, med det övergripande syftet att se sambandet mellan tanke-känsla-beteende.Aggressivitet/Impulskontroll/ Social färdighetsträning

RePulse: Kognitiv träningsmetod som innefattar olika komponenter däribland aggression och missbruk. Behandling sker enskilt.


ART är ett multimodalt manualbaserat program som består av tre komponenter; social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moraliskt resonerande.  Behandling sker i grupp.